ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг щодо консультації здорового харчування
У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.


Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, юридичним особам, установам, закладам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Науменко Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 556 000 0000 154321 від 17.07.2019 р.), яка в подальшому іменується як «Виконавець» на визначених Договором умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають прийняття Вами (Замовником) всіх умов Договору без виключень та/або обмежень (акцепт).

Акцепт даного договору підтверджує Вашу згоду та розуміння, що усі взаємовідносини між сторонами будуть врегульовані відповідно до вимог Українського законодавства, котрі є загальновідомими та зрозумілими.

Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинний перелік послуг та їх вартість завжди розміщені на Сайті Виконавця. Чинна версія даного Договору в обов'язковому порядку доступні для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі

«Замовник» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця консультацій послуги, пов'язані із підтриманням належної фізичної форми, правильного харчування .

«Виконавець» - суб'єкт підприємницької діяльності фізична особи-підприємець Науменко Тетяна Іванівна, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 556 000 0000 154321 від 17.07.2019 р.).

Сторони - «Замовник» та «Виконавець» при спільному згадуванні, Сторона - «Замовник» або «Виконавець» при окремій згадці.

«Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет та соціальних мережах HYPERLINK https://naumenko.net.ua/

Предмет Договору

Предметом цього Договору є надання Виконавцем консультацій Замовнику, спрямованих на підтриманням належної фізичної форми, правильного здорового харчування згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця (надалі «Послуги»), на визначених даним Договором умовах.

Послуги надаються шляхом надання виконавцем -відео, -фото матеріалів, загальних текстових консультації, в тому числі із визначенням раціону споживання їжі, запропонованими кулінарними рецептами із зазначенням відповідних графіків прийому їжі, а також з рекомендаціями щодо заняття певними фізичними вправами (надалі матеріали) шляхом надання доступу Замовнику до вказаних матеріалів у приватному telegram (месенджер) каналi. Послуга вважається наданою після надання доступу Замовника до відповідних матеріалів. Послуги, які надаються Виконавцем не є індивідуалізованими та не враховують фізичні особливості (вади) Замовника його стан здоров'я, наявність хронічних захворювань, тощо.

3.3. Виконавець не гарантує досягнення будь якого результату Замовником та не несе відповідальність за будь-які негативні наслідки що можуть настати/ настали для Замовника внаслідок дотримання загальних консультацій Виконавця.Порядок укладення Договору:

Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

Акцепт умов Договору означає прийняття Замовником всіх умов Договору, без виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику.

Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом здійснення передоплати Замовником послуг Виконавця згідно ціни обраних послуг.

Термін акцепту не обмежений.

Внесення передплати за відповідну послугу є безумовним підтвердженням замовлення відповідної послуги.

Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом терміну надання послуг визначеної в описі відповідної послуги, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

Додаткове підписання договору шляхом накладення електронних підписів не вимагається.

Укладання Договору означає, що Замовник:

у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.Порядок розрахунків

Послуги надаються Замовнику виключно на платній основі шляхом 100% попередньої оплати Замовником обраної послуги відповідно до цін, встановлених та опублікованих Виконавцем. Порядок оплати – безготівковий розрахунок на банківські реквізит Виконавця вказані в договорі.

Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв'язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов'язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються виключно в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або його уповноважених осіб (перелік таких осіб визначається в актуальній версії публічної оферти). В призначені платежу вказується ПІБ Замовника та вид обраної послуги, у разі відсутності призначення платежу Замовник повідомляє Виконавця про реквізити здійсненого платежу та його призначення шляхом направлення СМС повідомлення, повідомлення в telegram (месенджер) на наступний номер (067) 751-40-37.

Права та обов'язки Виконавця

Виконавець зобов'язаний:

До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом розміщення його опублікування.

Виконавець має право:

Виконавець залишає за собою право здійснювати заміну переліку стандартних послуг.

Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов'язань перед Виконавцем та інших обов'язків передбачених договором.

Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги.

Використовувати інформацію та фото матеріали (фото звіти) отримані від Замовника для реклами власних послуг, без зазначення персональних даних Замовника.Права та обов'язки Замовника

Замовник зобов'язаний:

Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.

Жодним чином не розповсюджувати та не надавати доступ до матеріалів що надані виконавцем будь яким третім особам, не здійснювати публікації, матеріалів/ окремих частин матеріалів наданих виконавцем без згоди виконавця.

Вести себе коректно під час спілкування в месенджері з іншими учасниками, не використовувати нецензурну лексику, не рекламувати аналогічні послуги сторонніх осіб та не рекламувати будь-якi товари, послуги, тощо. З повагою ставитись до модератору відповідного каналу в месенджері та Виконавця .

До оплати попередити Виконавця що до алергічних, чи інших захворювань, щоб Виконавець розглянув можливість індівіуалізіровати послугу що надається Замовнику.

При наявності алергічних захворювань не вживати продукти які вказуються виконавцем , на якi у Замовника алергія.

Повідомити Виконавця про здійснення оплати.

Замовник має право:

Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;

Знайомитися з порядком та умовами надання послуг Виконавцем;Відповідальність сторін

Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника , що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов'язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.

В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.

У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов'язання, які вказані в Договорі.

У разі порушення Замовником зобов'язань визначених п.7.1. договору Виконавець вправі в односторонньому порядку розірвати даний договір та припинити надання будь яких послуг Замовнику.

В разі порушення інтелектуальних прав Виконавця на матеріали що використовуються під час консультації (порушення - поширення будь яких матеріалів текстових, аудіо, відео, фото без згоди Виконавця будь яким третім особам в том числі але не виключно шляхом розміщення в соціальних мережах, на будь яких сайтах, розповсюдження в якості друкованих матеріалів, тощо), порушення умов п.11.4, 11.3. договору, Замовник сплачує виконавцю штраф в розмірі 20 000,00 грн. та відшкодовує усі збитки понесені виконавцем, в тому числі втрачену вигоду. Стягнення даного штрафу здійснюється в судовому порядку відповідно до чинного процесуального законодавства України.Зміни і розірвання Договору

Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовнику, шляхом публікації не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

Договір може бути розірвано у наступних випадках:

При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви виключно до моменту надання послуг.

За ініціативою виконавця, в односторонньому порядку з обов'язковим попередженням за 5 днів до його розірвання.Вирішення суперечок

Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

Питання, що виникають з тлумачення і застосування (виконання) цього Договору і не врегульовані ним, регулюються на підставі чинного законодавства України в тому числі для нерезидентів України що прийняли дану оферту, усі спори та суперечки розглядаються відповідно до правил підсудності визначених законодавством України за місцем знаходження відповідача (договірна підсудність). Сторони докладуть всі розумні зусилля для врегулювання шляхом переговорів будь-яких спорів, що виникають з цього Договору, в зв'язку з ним, або з його порушенням, розірванням або дійсністю.

Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», а також міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

право на використання об'єкта інтелектуальної власності,

виключне право дозволяти використовувати об'єкт інтелектуальної власності,

виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому,

належать Виконавцю.

11.4. Користування Замовником всіма наданими Виконавцем навчальними матеріалами (текстовими документами, звуковими та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально та заборонено поширенню в будь-який спосіб і в будь-якій формі.


Платіжні реквізити Виконавця
ФО-П Науменко Тетяна Іванівна
ПН 2131100180
р/р UA533287040000026003054236513
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 328704